Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas

Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas tarpdalykiniu požiūriu

Сравнительная оценка энергетической безопасности Литвы и Беларуси на основе междисциплинарного подхода

Pagrindinis šio projekto tikslas yra įvertinti ir palyginti šiandieninio Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo lygį socialiniame, ekonominiame, politiniame bei regioniniame kontekste, taikant tarpdalykinių tyrimų teorines ir metodologines prieigas. Projekto esmę sudarė lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo tyrimas bei energetinio saugumo vertinimo metodologijos tobulinimas:

Viena bendros tyrėjų grupės dalis (energetikos specialistai Lietuvoje ir Baltarusijoje) atliko palyginamąjį Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo lygio vertinimą naudodama egzistuojančius kiekybinius indikatorius;

Kita grupės dalis (sociologijos, politikos, ir aplinkosaugos specialistai Lietuvoje ir Baltarusijoje) drauge suformavo metodologiją, kuri būtina siekiant ištirti energetinio saugumo diskursus ir pasiūlė socialinius energetinio saugumo vertinimo indikatorius, kurie papildė tuometinius kiekybinius vertinimo modelius; siekiant kompleksiškai ištirti socialinio energetinio saugumo konstravimo procesą, analizuoti trys diskursai: žiniasklaidos, mokslinis ir politinis:

-      Viešojo diskurso analizė apėmė kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidos tekstų analizę ir giluminius interviu su energetikos tema rašančiais žurnalistais;

-         Mokslinio diskurso tyrimų metu kokybiškai analizuotos mokslinės publikacijos bei atliekti giluminiai interviu su energetikos saugumo tyrimų srityje dirbančiais mokslininkais;

-       Politinio diskurso analizė remėsi kokybine energetikos politikos dokumentų analize ir giluminiais interviu su sprendimų priėmėjais (angl. decision-makers);