2010 m. NMP „Ateities energetika“ projektas Nr. ATE -08/2010

Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas Nr. ATE -08/2010 „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ (VDU, LEI, vadovas prof. habil. dr. Juozas Augutis) siekė dviejų pagrindinių tikslų:

-  sukurti išsamią energetinio saugumo analizės metodiką, apimančią energetinės sistemos grėsmių ir trikdžių tyrimą, energetinės sistemos reakcijos į trikdžius modeliavimo metodus, energetinės sistemos trikdžių pasekmių vertinimą, bei pritaikyti šią metodiką Lietuvos energetinei sistemai;

-  sukurti energetinio saugumo lygio vertinimo (matavimo) sistemą, kuri leistų gauti vieną integralinę charakteristiką, įvertinančią tiek visos energetinės sistemos saugumo lygį, tie k atskirų energetikos projektų įtaką bendram energetiniam saugumui.

Šis  projektas buvo tarpdisciplininis darbas, apimantis energetinių sistemų modeliavimą, techninių, ekonominių, gamtinių, sociopolitinių ir kitų grėsmių bei jų pasekmių analizę, integralinio energetinio saugumo lygio vertinimą. Dėl šios priežasties projektą vykdė įvairių sričių (energetikos, matematikos, ekonomikos, politologijos, sociologijos) tyrėjai.

Šio darbo naujumą ir originalumą lemia sukurtų metodų tarpdisciplininė integracija, kai į energetinės sistemos trikdžių priežasčių ir pasekmių vertinimą įtraukiama ne tik sistemos techninė ir ekonominė informacija, bet ir sociopolitinis grėsmių vertinimas bei sociologinė pasekmių analizė.

Šio darbo rezultatus galima apibendrinti taip: parengta metodika energetinių sistemų grėsmėms analizuoti ir vertinti, pateikti tikimybiniai modeliai grėsmių transformacijoms į trikdžius skaičiuoti, įvertintos techninės, ekonominės bei sociopolitinės grėsmės, sukurti du energetinės sistemos modeliai energetiniams trikdžiams modeliuoti ir jų pasekmėms vertinti.